Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie
REKONWERSJA
 • Osoby uprawnione
 • Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego są:
  1. w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej były żołnierz zawodowy, który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionego z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15 (ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych), w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
  2. bezterminowo:
   1. były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa,
   2. małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
   3. małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
  3. na dwa lata przed zwolnieniem żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę co najmniej cztery lata.

 • Zakres pomocy
 • W ramach pomocy mogą być pokrywane następujące koszty:
  • przekwalifikowania zawodowego,
  • do 20 przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, w którym następuje przekwalifikowanie zawodowe (jeżeli odległość przekracza 50 km w jedną stronę),
  • zakwaterowania (do 30 noclegów) w okresie przekwalifikowania zawodowego.

 • Wysokość limitów
 • Koszty przekwalifikowania zawodowego pokrywa się do wysokości:
  • po 4 latach służby wojskowej – 100% limitu, tj. 2.400,00 zł,
  • po 9 latach służby wojskowej – 200% limitu, tj. 4.800,00 zł,
  • po 15 latach służby wojskowej – 300% limitu, tj. 7.200,00 zł (dotyczy również żołnierzy zawodowych, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych lub zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
  • dla żołnierzy, którzy zostali inwalidami w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej – 9.600,00 zł.

 • Zasady składania wniosków do Dyrektora WBE w Warszawie o pomoc rekonwersyjną w zakresie przekwalifikowania zawodowego.
 • Były żołnierz zawodowy składa wniosek za pośrednictwem dyrektora COAZ, kierownika OAZ, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień.
  Do wniosku dołącza:
  • decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz w przypadku żołnierzy zawodowych, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa,
  • dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat służby wojskowej,
  • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

  Żołnierz zawodowy składa wniosek za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej.
  Do wniosku dołącza:
  • dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej,
  • zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego,
  • zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat służby wojskowej,
  • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

  Małżonek składa wniosek za pośrednictwem dyrektora COAZ, kierownika OAZ, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień.
  Do wniosku dołącza:
  • skrócony odpis aktu małżeństwa,
  • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
  • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

  Dziecko składa wniosek za pośrednictwem dyrektora COAZ, kierownika OAZ, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub wojskowego komendanta uzupełnień.
  Do wniosku dołącza:
  • skrócony odpis aktu urodzenia,
  • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
  • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń

  1. w przypadku dzieci w wieku od 18 do 25 lat:
   • oświadczenie o stanie cywilnym,
   • zaświadczenie o pobieraniu nauki
  2. w przypadku dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem osiemnastego roku życia:
   • orzeczenie o niepełnosprawności

 • Wydawanie decyzji i zwrot kosztów
 • Organem właściwym do wydawania decyzji w sprawie przekwalifikowania zawodowego jest dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego. Dyrektor WBE w Warszawie jest właściwym do rozpatrywania wniosków uprawnionych zamieszkałych w województwach mazowieckim i łódzkim.
  Zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego dokonuje Dyrektor WBE poprzez:
  • przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe (sfinansowanie /dofinansowanie), na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawionego przez tę instytucję ze wskazaniem danych zainteresowanego oraz WBE jako płatnika,
  • wypłatę należności na rachunek bankowy zainteresowanego (refundacja) – po przedstawieniu oryginału rachunku potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego oraz zaświadczenia o ukończeniu przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym. W przypadku zwrotu kosztów na rachunek bankowy ośrodka szkoleń w terminie 30 dni od daty zakończenia przekwalifikowania zawodowego, należy przedstawić dyrektorowi WBE w Warszawie dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.

  W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, koszty przyznanej pomocy rekonwersyjnej podlegają zwrotowi. Pokrycia kosztów przejazdów oraz zakwaterowania dokonuje:
  • dowódca jednostki wojskowej – żołnierzom zawodowym,
  • dyrektor WBE – pozostałym uprawnionym, na podstawie oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów, potwierdzonych oryginałami dowodów wpłaty, rachunków (ze wskazaniem ilości odbytych noclegów) i biletów. Dodatkowo do oświadczenia należy dołączyć harmonogram przekwalifikowania zawodowego wystawiony przez instytucję szkoleniową.

  Pomoc rekonwersyjna podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.). Osoby podlegające opodatkowaniu otrzymują do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiła wypłata, informację o przychodach PIT-8C, celem uwzględnienia w rocznym rozliczeniu podatkowym.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych